Detta är Guds oföränderliga Tro, evig i det förgångna, evig i framtiden. -Bahá’u’lláh

Bahá’í-litteratur

Bahá’í-litteratur finns tillgänglig online samt i tryck via Bahá’í-förlaget på svenska, engelska och persiska. Báb, Bahá’u’lláh och ‘Abdu’l-Bahá uppenbarade en stor mängd skrifter, böcker och brev. Därtill kommer Shoghi Effendis vidsträckta författarskap om tidig bahá’i-historia, samtidsanalys samt omfattande skrifter och anvisningar till bahá’i-samfund runtom i världen, vilka sammanställts i bokform. Några av de viktigaste källskrifterna är översatta till svenska och kan läsas på skrifter.bahai.se. Här kan du ta del av en kort introduktion till de texter och böcker som finns på svenska.

Bábs skrifter

Bábs framträdande innebar ett uppvaknande i Persien till de tidigare religionernas löften om en andlig förnyelse i världen. Báb är bahá’í-trons härold och hans skrifter betraktas som heliga texter av bahá’íer. Nästan alla hans skrifter författades under perioden 1844-1850. Han förklarade den andliga innebörden i religionernas skrifter och att den som Gud utlovat snart skulle framträda och att världen skulle genomgå omfattande förändringar. Nedan återfinns några korta utdrag ur Bábs skrifter:

Böner

“Finns det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla lyder under Hans bud.”

“Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.”

Bábs tal till sina lärjungar

“O, Mina älskade vänner! Ni är bärarna av Guds namn i denna dag. Ni har utvalts till Hans mysteriers skattkammare. Det tillkommer var och en av er att uppenbara Guds egenskaper och att genom era gärningar och ord vara tecknen på Hans rättfärdighet, Hans makt och Hans härlighet. Själva lemmarna på era kroppar måste bära vittnesbörd om upphöjdheten i era avsikter, om oförvitligheten i era liv, om äktheten i er tro och om den upphöjda karaktären i er gudsdyrkan. Ty sannerligen säger Jag, detta är den dag som Gud har omnämnt i Sin Bok. … Begrunda de ord Jesus riktade till sina lärjungar, då Han sände ut dem för att sprida Guds sak. Med ord som dessa bjöd Han dem att stå upp och fullgöra sitt uppdrag: 'Ni är lika en eld, som i nattens mörker har tänts på bergets topp. Låt ert ljus lysa inför människornas ögon. Sådan måste renheten i er karaktär vara och sådan er frigörelse att jordens människor genom er må dragas närmare den himmelske Fadern som är Källan till renhet och nåd…Ni är jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen?…'

“O, Mina bokstäver! … Ni är vittnena till gryningen av Guds utlovade dag… Rena era hjärtan från världsliga önskningar och låt änglalika dygder bli er prydnad... De dagar, då gudsdyrkan utan gärningar ansågs tillräckligt, är till ända. Den tid är kommen då intet utom de renaste avsikter, understödda av gärningar av obefläckad renhet, kan höja sig till den Högstes tron och godkännas av Honom… Jag förbereder er för ankomsten av en mäktig dag. Bemöda er till det yttersta på det att Jag, som nu undervisar er, i den kommande världen inför Guds nådatron, må kunna glädja Mig åt era handlingar och finna ära i era framgångar. Hemligheten hos den dag, som komma skall är förborgad nu. Den kan varken avslöjas eller bedömas. Den dagens nyfödda barn överträffar denna tids visaste och mest vördnadsvärda människor och den tidens ringaste och minst lärda är överlägsna denna tids mest lärda och bildade religiösa ledare. Sprid er över detta lands längd och bredd och bered med fasta steg och helgade hjärtan väg för Hans ankomst. Bekymra er icke om er svaghet och bräcklighet, utan fäst blicken på Herrens, er Guds, den Allsmäktiges oövervinnerliga makt. Har Han icke i forna dagar låtit Abraham, trots dennes skenbara hjälplöshet, segra över Nimrods krigsfolk? Har Han icke satt Moses, vars enda sällskap var Hans stav, i stånd att övervinna Farao och hans härskaror! Har Han icke upphöjt Jesus, ehuru fattig och ringa i människornas ögon, över det judiska folkets förenade styrkor? Har Han icke betvingat de barbariska och krigiska stammarna i Arabien inför Muhammads, Hans Profets, heliga och omskapande ordning? Stå upp i Hans namn, förtrösta helt på Honom och var förvissade om den slutliga segern.”

Bahá’u’lláhs skrifter

Bahá’u’lláhs skrifter behandlar ett antal betydelsefulla ämnen innefattande:

  • böner, meditationer och andra skrifter som berör människans andliga utveckling
  • skrifter om Guds storhet och okända väsen och om hur människan kan lära känna Guds egenskaper och få kunskap om Guds vilja genom Hans Budbärare, Gudsmanifestationerna
  • religionernas andliga enhet och mänsklighetens gensvar och handlingar då en ny Gudsprofet framträder i världen
  • lärosatser och lagar för ett framtida globalt samhälle med råd och anvisningar till världens styresmän för att främja fred och säkerhet

Ett urval av Bahá’u’lláhs skrifter

Nedan följer citat ur ett urval av Bahá’u’llahs skrifter med en kort inledning till de olika verken.

Visshetens bok

Ett av Bahá’u’lláhs viktigaste verk som kastar ljus över religionens väsen och beskaffenhet och tecknar huvuddragen i den religiösa historien bär titeln Kitáb-i-Íqán, Visshetens bok. Här påvisar Bahá’u’lláh den inre överensstämmelsen mellan världens religioner, beskriver de universella uppenbarelserna som mänskligheten har fått genom Guds Budbärare, förklarar deras grundläggande läror och klargör allegoriska skriftställen i Nya testamentet och Koranen som misstolkats av många religiösa ledare.

“Ingen människa skall nå stränderna invid den sanna förståelsens ocean såvida hon icke är avskild från allt som är i himlen och på jorden. Helga era själar, o världens folk, att ni måhända kan uppnå den ställning, som Gud bestämt för er… Hur mången, hög som låg, har icke i alla tider längtansfullt väntat på ankomsten av Guds Manifestationer, förkroppsligade i Hans Utvaldas helgade gestalter. Hur länge har de icke väntat på Hans ankomst, hur ofta har de icke bett att den gudomliga barmhärtighetens bris skulle fläkta och den utlovade Skönheten träda fram ur det fördoldas förlåt och uppenbaras för hela världen. Och närhelst nådens portar öppnades och den gudomliga frikostighetens moln göt sitt regn över mänskligheten och den Oseddes ljus lyste fram ovan den himmelska maktens horisont, förnekade de Honom alla och vände sig bort från Hans anlete – Guds eget anlete. Vänd er, för att bekräfta denna sanning, till det som upptecknats i alla de heliga böckerna.”

Läs: Visshetens bok

Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter

Shoghi Effendi översatte ett stort urval skrifter uppenbarade av Bahá’u’lláh och sammanställde dem i boken Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. Boken har i svensk översättning titeln Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter. Den behandlar andliga teman och ger vägledning om hur världens utmaningar kan mötas.

“Den är i sanning en människa, som idag viger sig åt att tjäna hela mänskligheten. Det stora Väsendet säger: Välsignad och lycklig är den som står upp för att främja de högsta intressena bland jordens folk och släkten.” I ett annat stycke säger Han: ”Det tillkommer icke den som älskar sitt eget land att känna stolthet, utan fastmer den som älskar hela världen. Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare.”

“O ni som är folkets utvalda representanter i varje land! Gå till rådslag tillsammans och låt er omsorg endast gälla det som gagnar människosläktet och förbättrar dess villkor, om ni blott vore bland dem som övervägde denna sak omsorgsfullt. Betrakta världen som en människokropp som, trots att den vid sin tillkomst var hel och fulländad, av skilda skäl har blivit hemsökt av allvarliga störningar och sjukdomar. Icke en dag fann den lindring, nej, dess sjukdom förvärrades alltmer när den kom under behandling av okunniga läkare, vilka givit fria tyglar åt sina egna begär och grundligt misstagit sig… Vi ser den idag i händerna på härskare så druckna av högmod att de icke klart kan urskilja sitt eget bästa, än mindre erkänna en så förbryllande och uppfordrande uppenbarelse som denna. Och närhelst någon bland dem har strävat efter att förbättra dess villkor, har hans motiv varit egen vinning, vare sig han tillstått det eller ej, och ovärdigheten i hans motiv har begränsat hans förmåga att hela och läka.”

Läs: Axplock

Förborgade ord

Förborgade ord innehåller poetiska strofer som kärnfullt belyser eviga andliga sanningar. Bahá’u’lláhs egen beskrivning lyder:

“Detta är vad som nedstigit från härlighetens rike, yttrat av styrkans och maktens tunga och uppenbarat för gångna tiders profeter. Vi har tagit fram dess innersta väsen och givit det en klädnad i korta ordalag såsom ett nådetecken för de rättfärdiga, att de troget må hålla fast vid Guds förbund, uppfylla Hans förtroende i sina liv och i Andens rike vinna den gudomliga dygdens ädelsten.”

“O, MÄNNISKOSON!
Jag älskade skapandet av dig, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför, så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande"

“O, ANDENS SON!
Du må i sanning veta att den som bjuder människor att vara rättvisa och själv handlar orättfärdigt tillhör icke Mig, även om han bär Mitt namn.”

Läs: Förborgade ord

De sju dalarna

Boken De sju dalarna uppenbarades som svar på frågor från en samtida mystiker och beskriver på poetisk prosa de sju stadier som själen genomgår i sin utveckling. De sociala lärosatserna i bahá’í-tron är avsedda för och tillämpbara i vår tidsålder och avviker markant från de etiska principerna hos tidigare civilisationers religiösa system. De sju dalarna behandlar emellertid den andliga världen, och har en del likheter med Jesu Bergspredikan och från Muhammeds beskrivning av Gud.

Denna skrift skrevs som svar på frågor ställda av Shaykh Muhyi’d-Dín, domare i Khaniqín - en stad nära den persiska gränsen nordost om Bagdad.Domaren hade studerat sufism, en typ av mysticism som framträdde i Iran för tolvhundra år sedan som en rörelse inom islam. Målet för sufismen var att uppnå Gudsnärvaro genom meditation, bön, kontemplation och extas. En särskild terminologi hade utvecklats för att förklara de olika stadierna av andlig utveckling:

“De stadier som kännetecknar den vägfarandes färd från stoftets boning till det himmelska hemlandet sägs vara sju. Somliga har kallat dem sju dalar, andra sju städer. Och det sägs att icke förrän den vägfarande övergiver sitt jag och genomkorsar dessa stadier, skall han nå närhetens och återföreningens hav, ej heller skall han dricka av det oförlikneliga vinet. Det första stadiet är sökandets dal. Springaren i denna dal är tålamod. Utan tålamod kommer vandraren på denna färd ej någon vart och uppnår intet mål.”

Läs: De sju dalarna

‘Abdu’l-Bahás skrifter

Bahá’u’lláh förde i sitt testamente över ansvaret för bahá’í-trons ledning till ‘Abdu’l-Bahá och utnämnde honom till den ende uttolkaren av de uppenbarade skrifterna och påbjöd att alla skulle vända sig till honom efter Hans egen bortgång. I sina skrifter klargör ‘Abdu’l-Bahá trons doktriner och drar upp riktlinjerna för de centrala grunddragen hos dess administrativa institutioner. Här återfinns ‘Abdu’l-Bahás skrifter i urval samt en bok, där hans anföranden i Paris har nedtecknats.

Skrifter i urval

“Religion är det yttre uttrycket för den gudomliga verkligheten. Därför måste den vara levande, livgivande, rörlig och framåtskridande. Om religion är utan rörelse och icke utvecklande är den utan gudomligt liv; den är död. De gudomliga förordningarna är ständigt i verksamhet och utveckling; därför måste uppenbarelsen av dem oavbrutet fortgå. Alla ting är underkastade omformning. Detta är ett århundrade av liv och förnyelse. Vetenskap och konstarter, industri och uppfinnande har reformerats. Lag och etik har ombildats och omorganiserats. Tankevärlden har blivit pånyttfödd.”

Anföranden i Paris

“Vad tjänar det till att bara erkänna att universell vänskap är av godo och tala om människosläktets solidaritet som ett stort ideal? Om inte dessa tankar omsätts i handlingar är de värdelösa. Världens missförhållanden fortsätter att existera, just därför att människorna endast talar om sina ideal och inte strävar efter att förverkliga dem. Om handlingar intog ordens plats, skulle världens missförhållanden mycket snart vändas till välstånd. En människa som gör mycket gott utan att tala om det är på väg mot fullkomlighet. Den människa, som uträttar litet gott men som förstorar det i sitt tal, är mycket litet värd. Om jag älskar dig, behöver jag inte ständigt tala om min kärlek - du förstår det utan ord. Å andra sidan, om jag inte älskar dig, förstår du det också och du skulle inte tro mig, om jag så med tusen ord bedyrade att jag älskar dig.”

Läs: Anföranden i Paris

Shoghi Effendis skrifter

‘Abdu’l-Bahá utnämnde i sitt testamente sin dotterson Shoghi Effendi (1897-1957) till beskyddare av bahá’í-tron. I denna egenskap vägledde han den världsvida framväxten av bahá’i-samfundet genom sitt författarskap och en omfattande korrespondens, varav en stor del har samlats i bokform. Han översatte Bahá’u’lláhs skrifter från arabiska och persiska till engelska. Dessutom gav han en tydlig vision om den framtida världsordning som kommer att framträda och karaktären hos vår tids utmaningar och möjligheter. Hans skrifter omfattar även brev till individer samt lokala och nationella bahá’í-samfund över hela världen, vilka växte fram under hans ledning under perioden 1921-1957. Kallelse till nationerna är ett urval av Shoghi Effendis texter som beskriver vår samtida situation och utmaning.

Kallelse till nationerna

“Den tro som är förknippad med Bahá’u’lláhs namn frånsäger sig varje avsikt att förringa någon av de Profeter som gått före Honom, att beskära någon av deras läror, att på minsta sätt fördunkla strålglansen hos deras uppenbarelser, att borttaga dem från deras anhängares hjärtan, att upphäva grunderna för deras doktriner, att förkasta någon av deras uppenbarade böcker eller att undertrycka deras anhängares rättmätiga strävanden. Samtidigt som Han tillbakavisade varje religions anspråk på att vara Guds slutliga uppenbarelse till människan och avstår från anspråk på slutgiltighet för Sin egen uppenbarelse, inpräntar Bahá’u’lláh den grundläggande principen om religiösa sanningars relativitet, gudomlig uppenbarelses kontinuitet, och den religiösa erfarenhetens framåtskridande karaktär. Hans syfte är att vidga basen för alla uppenbarade religioner och att klargöra deras skrifters mysterier. Han betonar det oreserverade erkännandet av överensstämmelsen mellan deras syften, återupprepar de eviga sanningar de innefattar, samordnar deras funktioner, särskiljer det väsentliga och äkta från det icke väsentliga och oäkta i deras läror, avskiljer de gudagivna sanningarna från prästerskapets vidskepliga tillägg och på denna grundval förkunnar Han möjligheten samt profeterar även det oundvikliga i deras förenande och uppfyllandet av deras högsta förhoppningar...”

Läs: Kallelse till nationerna

Budskap från Universella Rättvisans Hus

Universella Rättvisans Hus är det internationella bahá’í-samfundets styrande organ och valdes första gången 1963 av medlemmarna i de nationella styrande råden världen över. Dess funktion är att vägleda samfundets tillväxt och utveckling samt att stimulera världens folk och ledare till en positiv global utveckling. Budskapen från Universella Rättvisans Hus – och sådana som skrivs å dess vägnar – utgörs av analyser, visioner och vägledning, och ger enhet åt tanke och handling när bahá’í-samfundet lär sig att förverkliga Bahá’u’lláhs vision för mänskligheten.

Löftet om världsfred

“Till världens folk:

Den stora fred mot vilken människor av god vilja under århundradenas lopp riktat sina förhoppningar, för vilken skalder och siare under oräkneliga generationer givit uttryck i sina visioner, och vilken mänsklighetens heliga skrifter i tidsålder efter tidsålder utlovat, är nu långt om länge inom räckhåll för nationerna. För första gången i historien är det möjligt för var och en att betrakta planeten i dess helhet, med alla dess otaliga mångskiftande folk, i ett enda perspektiv. Världsfred är inte bara möjlig utan också oundviklig. Det är nästa steg i vår planets utveckling…”

Läs: Löftet om världsfred

Budskap till världens religiösa ledare

“Det bestående arv som det tjugonde århundradet lämnat efter sig är att det tvingade världens folk att börja se sig själva som medlemmar av ett enda människosläkte och jorden som detta släktes gemensamma hemland. Trots de konflikter och det våld som fortsätter att förmörka horisonten, håller fördomar, som en gång tycktes vara inneboende i människans natur, överallt på att ge vika. Tillsammans med dem rämnar barriärer som länge delat upp den mänskliga familjen i ett Babel av osammanhängande identiteter utifrån kulturellt, etniskt eller nationellt ursprung. Att en så fundamental förändring kunde inträffa under en så kort period - i det närmaste över en natt - sett i ett historiskt perspektiv - ger en antydan om storleksordningen av möjligheterna inför framtiden.”

Läs: Budskap till världens religiösa ledare

En gemensam tro

“När nittonhundratalet närmade sig sitt slut tycktes således inget vara mer osannolikt än att religion plötsligt åter skulle framträda som ett område av oerhörd global vikt. Ändå är det just detta som nu inträffat …

Gamla sekteristiska konflikter, till synes oemottagliga för diplomatins tålmodiga konst, har blossat upp med en hätskhet större än någonsin. Ämnen ur de heliga skrifterna, mirakulösa fenomen och teologiska dogmer, som fram till helt nyligen förkastats som varande reliker från en tid av okunnighet, utforskas nu på allvar, om än urskillningslöst, i inflytelserika media. På många platser får religiösa meriter en ny och mycket stor betydelse för kandidaturen hos dem som strävar efter politiska befattningar. En värld som hade antagit att Berlinmurens fall innebar gryningen till en era av internationell fred, blir nu varse att den är fångad i ett krig mellan civilisationer, vilkas utmärkande drag består i oförsonliga religiösa antipatier.”

Läs: En gemensam tro

Introduktionsböcker

Några exempel:

John E. Esslemonts Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern är en innehållsrik bok som tar upp olika aspekter med många citat ur Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l-Bahás och Shoghi Effendis skrifter.

Sverre Holmsens De upplysta horisonterna är det första originalverket på svenska. Boken är skriven av en erkänd författare och kosmopolit. I den inledande delen finns en utförlig redogörelse för den dramatiska upptakten till bahá’í-rörelsen, där särskilt Bábs liv och uppdrag beskrivs.

Örjan Widegrens Bahá’í för en enad värld är en introduktion till bahá’í-tron med betoning på sociala och globala frågor.

Olle Åhs Den sista pusselbiten är en personlig skildring av en lärares och sökares väg till klarhet, skriven under författarens sista levnadsdagar.