Låt era handlingar vara en vägvisare för hela mänskligheten. -Bahá’u’lláh

Barn och ungdomar – vår framtid

Bahá’í-tron fäster stor vikt vid fostran och utbildning av barn och ungdomar. Ungdomstiden är en speciell tid. Om de unga får möjlighet att upptäcka och utveckla sin potential så kan de kanalisera dessa krafter både till konstruktiv individuell utveckling och till en parallell positiv samhällsförändring.

Bahá’u’lláh beskriver synen på människan: ”Betrakta människan som en gruva rik på ädelstenar av oskattbart värde. Fostran allena kan förmå den att avslöja sina rikedomar och göra det möjligt för mänskligheten att dra nytta därav” (Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, nr. 122)

Föräldrar har naturligtvis huvudansvaret för sina barns fostran, men även samhället kan bidra till detta på ett betydelsefullt sätt genom att kanalisera ungdomarnas energi, nyfikenhet och kreativitetsförmåga till en hoppfullhet om att kunna förändra.

Ungdomarnas intellektuella och andliga förmågor utvecklas, såsom förmågan att förstå djupare samband, uttrycka sina tankar och en allt starkare önskan att bidra till samhället. Dessa påverkas i sin tur av omgivningen – familj, vänner, skola, media och samhället i stort. Oavsett vilken social situation barn och ungdomar befinner sig i, är de ofta öppna för samtal om djupa frågor och önskar finna ett sammanhang där de själva kan bidra. Det är viktigt att kanalisera detta på ett positivt sätt.

Synen på ungdomar

Idag framställs ungdomar många gånger som passiva individer. Ungdomstiden beskrivs som en period med många förändringar och utmaningar som ungdomarna bara ska ta sig igenom. Vissa menar att ungdomar bara bryr sig om sig själva.

När denna negativa bild av ungdomar råder i samhället – genom media, föräldrar och andra viktiga vuxna – så kan man också förvänta sig beteenden som är i enlighet med denna bild. Detta kan medföra ett begränsat utrymme eller möjlighet för ungdomar att ta positiva initiativ eller bidra till samhället, eller att äldre personer genom sitt agerande istället bjuder in till den passivitet vi kan se.

När ungdomar passiviseras blir de även lämpliga konsumenter och följare av kommersiella trender, snarare än det positiva som de har möjlighet att bli: aktiva samhällsbyggare som tar medvetna beslut baserade på en utvecklad förståelse av sin omvärld, reflektion och medvetenhet kring vilka de vill vara och vilken roll de vill ta i samhället.

Ungdomsaktiviteter

I flera svenska kommuner har bahá’íer tillsammans med vänner och grannar startat juniorgrupper vars syfte är att utveckla ungdomarnas egna förmågor och kapacitet att bidra till sitt grannskap.

Detta program strävar efter att juniorerna ska utveckla sina intellektuella förmågor såsom verbal uttrycksförmåga, förståelse- och analysförmåga så att de kan uttrycka vad de tänker och känner, kunna reflektera över händelser och situationer, samt ta aktiva beslut om sina ageranden och val. De ges även möjlighet att utveckla sina andliga förmågor såsom vänlighet, hjälpsamhet, generositet, tacksamhet, mod, respektfullhet och omtänksamhet. Dessa egenskaper sätter standarden för en ny grogrund som vi kan bygga vår framtid på.

Ungdomar mellan 11-15 år har en särskild potential och går igenom en unik tid i sina liv med förändring, såväl fysiskt som intellektuellt och känslomässigt. Många gånger ses denna period som problematisk och betungande, av såväl omgivningen som ungdomarna själva, vilket gör att man underskattar deras potential. Bahá’í-samfundet arbetar aktivt med att förändra denna bild och att fokusera på de möjligheter som unga i denna åldersgrupp har. Genom att ta tillvara på deras energi ges ungdomar en möjlighet att ta ett ansvar för de val och handlingar som de står inför.

Juniorgruppen

I juniorgruppen kan de förmågor som ungdomar bär inom sig upptäckas och komma till uttryck. Alla är välkomna att delta i en juniorgrupp, oavsett vilken bakgrund man har. En juniorgrupp består av ett antal ungdomar i liknande ålder. En del är klasskompisar eller grannar, medan andra nyligen träffats.

En äldre person, vanligtvis i tonåren eller en yngre vuxen, leder gruppen under regelbundna träffar och hjälper till att skapa en stark sammanhållning där alla medlemmar får stöd och känner frihet att uttrycka sina tankar och idéer. Juniorerna har stor valfrihet kring vilka aktiviteter de vill engagera sig i. Vanligtvis kombineras samtal och diskussioner om vardagsnära situationer och livsval med konst, hantverk och fysisk aktiviteter.

En viktig aspekt av juniorgrupperna är att de verkar i harmoni med sin omgivning och försöker att utveckla den. Gruppen tar sig regelbundet an små projekt, exempelvis att hjälpa en grupp människor eller att förbättra miljön. Att tillsammans planera och genomföra en sådan aktivitet visar hur en idé kan bli verklighet och att juniorer, trots en ung ålder, är en kraft att räkna med!

Juniorgrupper finns på flera håll i Sverige och resten av världen. Både unga och äldre kan på olika sätt bidra.

Intresserad av juniorgrupper?
Kontakta oss för att få veta mer om juniorgrupper i ditt område!

Barnaktiviteter

Barn mellan 5 och 10 år med olika bakgrund välkomnas att delta i särskilt anpassade barnaktiviteter, som bygger på regelbundna träffar med pratstunder, berättelser, konst, musik och lekar. I en barnaktivitet ses varje barn som en ”gruva rik på ädelstenar av oskattbart värde”. Genom att hjälpa barnen att uppskatta goda egenskaper, såsom ärlighet, givmildhet och hjälpsamhet, ges de användbara verktyg som kommer till hands i vardagen. Dessa värdegrunder återfinns i många kulturer, traditioner och religioner och barnen får ta del av dem på ett lättförståeligt och interaktivt sätt.

Barnaktiviteter inspirerade av bahá’í-tron arrangeras världen över. Många barn känner inte varandra sedan tidigare och därför finns möjligheter att få nya kompisar. Barnaktiviteterna tar ibland upp teman som är abstrakta eller svåra, men tyngdpunkten läggs på att hjälpa barnen att reflektera och tillämpa principerna i sina egna liv.

Frågor som diskuteras är t.ex. Vad är baktal? Hur kan jag vara ärlig? Vem ska jag se upp till? Samarbete sker med föräldrarna för att tillsammans uppmuntra barnen till konstruktiva vanor och attityder. Därför är barnaktiviteterna till för alla barn och inte enbart för barn vars föräldrar är bahá’íer.

Det erbjuds ständigt möjligheter till utbildning av nya ledare till barnaktiviteterna. Denna förberedelse ges i form av en studiecirkel med praktiska övningar och förbereder den som är intresserad till att starta en egen barnaktivitet. Det finns varken krav eller förväntan om att ledarna själva är bahá’íer.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om barnaktiviteter i ditt område!