Bön är samtal med Gud. -‘Abdu’l-Bahá

Bön och meditation

Att be och meditera är att bege sig till ett heligt rum, avskilt från det yttre, till en plats där man i sin själs innersta kan gråta, glädjas, tömmas och uppfyllas av ljus. Varje människa bär detta rum inom sig. Varje människa kan finna det. I bönen stillas det oroliga sinnet då det vänder sig mot den andliga världen. Bönen och meditationen är det tillstånd i vilket vi avskiljer oss från det förgängliga och vänder oss mot det eviga.

I de flesta kommuner där det finns bahá’íer arrangeras det regelbundna andakts- och meditationsmöten dit alla är välkomna. Bahá’u’lláh påtalar betydelsen av regelbunden bön och meditation. Denna vana är en grund för människans andliga utveckling. På samma sätt som kroppen regelbundet behöver föda, behöver själen regelbunden näring för att kunna utvecklas.

Vi behöver alla varje dag enskilt stilla oss och vända våra tankar och hjärtan inåt eller till Gud. Under andaktsstunder tillsammans med andra ökar vår andliga styrka och vi får samtidigt möjlighet att stärka vår vänskap och reflektera kring viktiga frågor.

Andlig utveckling

Bahá’íer uppmanas att läsa böner och stycken ur skrifterna varje morgon och kväll. Syftet med bönerna, skriftläsningen och meditationen är att inspireras av Bahá’u’lláhs budskap och låta det påverka vardagslivet i andlig riktning, samt vid slutet av dagen reflektera över vad vi har lärt oss och kan förbättra nästa dag. I bahá’í-tron finns böner för såväl särskilda tillfällen som för daglig läsning med teman såsom andlig utveckling, beskydd, hälsa, tacksamhet och enighet.

‘Abdu’l-Bahá beskrev vikten och effekten av meditation: ”Meditation är den nyckel som öppnar mysteriernas dörrar. I detta tillstånd avskiljer sig människan, i detta tillstånd drar sig människan undan från alla yttre ting. I denna subjektiva sinnesstämning är hon nedsänkt i det andliga livets ocean och avslöjar hemligheterna hos tingen i sig själva.”

Vi kan likna bönen vid att dra undan gardiner från ett fönster. Bönens och meditationens syfte är att öppna oss för det andliga ljus som är källan till allt liv. Eftersom bön och tillbedjan är ett sinnestillstånd likställs också kreativitet och tjänande av mänskligheten med tillbedjan. Det vi skapar av kärlek och det vi ger av osjälviskhet är bön.

‘Abdu’l-Bahá diskuterade och omdefinerade synen på tillbedjan: ”Konst är tillbedjan. All strävan och ansträngning som framspringer ur djupet av människans hjärta är tillbedjan, om den är föranledd av de högsta motiv och viljan att tjäna mänskligheten. Detta är tillbedjan: att tjäna mänskligheten och att sörja för människors behov.”

Ofta finner vi bönen som starkast när tragedier drabbar oss. Impulsen att be kommer till oss naturligt i samband med svåra prövningar. När denna värld gör oss ont drar vi oss instinktivt mot den andliga världen. Vi upplever oss själva som svaga och oförmögna att överkomma våra brister, men tron på en högre kraft som kan läka och ge styrka gör detta möjligt.

”När mig med frukterna från Din evighets träd, ty den största svaghet har tagit mig i besittning. Förse mig med glädjens bägare, som Dina milda nådegåvors händer sträckt fram, ty mångfaldiga sorger har överväldigat mig.” - Bahá’u’lláh

”Jag åkallar Dig ... att av min bön göra en eld, som skall förtära de slöjor, vilka utestängt mig från Din skönhet, och ett ljus som skall leda mig till Din närvaros ocean” - Bahá’u’lláh

Andaktsmöten

Bahá’íer över hela Sverige träffas regelbundet med sina vänner och bekanta för att stärka sin andliga grund. Bön, meditation och eftertanke varvas med djupa samtal kring viktiga och för deltagarna relevanta frågor. Ett andakts- och meditationsmöte kan ses som en stilla stund för själen och ger dig som deltagare möjlighet att få inspiration och komma till ro. Du kanske redan känner några av gruppens deltagare som kan vara grannar eller kollegor, eller så träffar du nya vänner för första gången. Syftet är att tillsammans stilla sig, meditera och reflektera över heliga skrifter och visdomsord.

Andakts- och meditationsmötets form kan se väldigt olika ut, beroende på vilka som deltar och vem som är värd. Ofta samlas man hemma hos någon av deltagarna. Deltagarna väljer och läser inspirerande texter för varandra. Ibland är det värden som föreslår texter och ibland tar alla deltagare med texter som de finner intressanta och tankeväckande. Ofta bidrar någon med musik eller sång och ibland kombineras en mångfald av språk, kulturer och traditioner. Många gånger berikas stunderna av djupa samtal kring det som lästs och deltagarna delar med sig av sina egna erfarenheter och nya insikter.

Vem som helst kan hålla ett andaktsmöte för sig och sina vänner. Kanske vill du även delta i en studiecirkel och få möjlighet att studera vikten av bön och meditation, och tillsammans med andra deltagare reflektera kring själens liv? Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om andaktsmöten nära dig!