Ägna ert livs dyrbara dagar åt världens förbättring. -Bahá’u’lláh

Samhällsliv

Bahá’í-synen på världens omvandling till en rättvis, jämställd och enad planet handlar inte om en punktinsats utan om ett strävsamt, långsiktigt gemensamt arbete. Både individuellt och kollektivt strävar bahá’íer efter att bidra till social utveckling. Detta görs på två sätt, genom socialt handlande och deltagande i offentliga samtal.

Genom socialt handlande strävar människor världen över efter att applicera bahá’í-trons läror och principer för förbättrandet av den socioekonomiska miljön, oberoende av ansträngningarnas storlek och omfattning. Projekten som utförs kan vara små och informella eller också anta mer komplexa och strukturerade former. Exempelvis hålls junioraktiviteter i flera svenska kommuner med syfte att utveckla ungdomarnas egna förmågor och kapacitet att bidra till sitt grannskap, bland annat genom att utföra mindre projekt i sitt närområde.

Socioekonomiska projekt

På en global nivå finns flera bahá’í-inspirerade organisationer som driver olika projekt. Svenska bahá’í-samfundet har tillsammans med Forum Syd och Sida under ett tiotal år bedrivit projekt för utbildning för ungdomar i Bolivia och utbildning av flickor på landsbygden i Indien, Barli Development Institute for Rural Women. Projektet arbetar för jämställdhet i landsbygden genom att skapa en hållbar utvecklingsprocess baserad på utbildning och bemyndigande av unga kvinnor. De unga kvinnorna lär sig läsa, får tillgång till kunskap och färdigheter på olika områden t.ex. hälsovård, miljö, jordbruk och sömnadsarbete, och blir medvetna om sina rättigheter – och kan därefter fungera som förändringsagenter i sina lokalsamhällen.

Det är viktigt att notera att social och ekonomisk utveckling inte innebär projekt som en grupp människor utför till förmån för en annan. Det är ett gemensamt åtagande som har sin grund i de lokala behoven och utförs i samarbete med lokalbefolkningen.

Det offentliga samtalet

Det andra sättet bahá’íer medverkar i social utveckling är genom att delta i offentliga samtal. Dessa offentliga samtal kan exempelvis behandla frågor som jämställdhet mellan kvinnor och män, fred, folkhälsa och utbildning. Enskilda medlemmar delar idéer inspirerade av bahá’í-läror i olika samhällsfrågor, exempelvis genom sina ansträngningar för socialt handlande, eller i samband med sina studier eller yrkesverksamhet. På detta sätt integrerar individerna de olika delarna av sina liv till en sammanhängande helhet.

Svenska bahá’í-samfundet samverkar med olika organisationer och grupper. Vi är representerade i Sveriges interreligiösa råd (SIR) som har gjort ett uttalande om religionsfrihet och religionens betydelse för samhället. Genom bahá’í-kvinnoforum ingår Svenska bahá’í-samfundet i flera nationella nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter. Bahá’í-kvinnoforum är medlem av nätverket CEDAW som består av 18 kvinnoorganisationer som arbetar för FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.