Det finns ingen kraft på jorden som...kan jämställas med rättvisans och visdomens styrka. -Bahá’u’lláh

Sociala principer

Bahá’í-trons principer uppmanar till internationell solidaritet, frigörelse från fördomar, till brobyggande, dialog och förståelse. Målet är att Bahá’u’lláhs ord ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare” ska förverkligas.

Här följer ett urval av Bahá’u’lláhs lärosatser:

Individens ansvar och sanningssökande

Individen har både frihet och ansvar att själv söka sanningen, snarare än att okritiskt acceptera andras åsikter. Blind auktoritetstro har varit en viktig orsak till fortlevandet av fördomar. Religiös tillhörighet måste baseras på individens fria val då det handlar om relationen mellan varje individ och hennes skapare. Det får inte förekomma någon som helst press från föräldrar, prästerskap eller vänner.

Obligatorisk skolutbildning

Alla har rätt till grundläggande skolutbildning för att möjliggöra för individen att frigöra den potential som Bahá’u’lláh talar om: ”Betrakta människan såsom en gruva, rik på ädelstenar av oskattbart värde. Fostran allena kan förmå den att framvisa sina skatter och göra det möjligt för mänskligheten att draga fördel därav.” (Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, nr. 122)

En global myndighet för att vidmakthålla världsfred

Bahá’u’lláh förkunnade i brev till dåtidens konungar och statsmän nödvändigheten av samarbete mellan länderna och allmän nedrustning. Han påtalade för 150 år sedan behovet av globala institutioner såsom en internationell skiljedomstol med uppgift att medla i konflikter mellan länderna. Även andra övernationella myndigheter med tillräckliga maktbefogenheter för att vidmakthålla världsfred behövs för vår planets stabilitet och utveckling.

Bahá’í-tron är en partipolitiskt obunden organisation. Genom Bahá’í International Community (BIC) arbetar samfundet på ett annat plan - att inspirera till ett världsomspännande samarbete genom insikt om mänsklighetens enighet och global solidaritet.

En rättvis fördelning av världens rikedomar

Det behövs en mer rättvis fördelning av jordens resurser. För att förverkliga detta krävs en global myndighet med brett folkligt stöd. Total ekonomisk jämlikhet är omöjlig, men ytterligheter vad gäller rikedom och fattigdom måste elimineras. Värdet av frivilliga insatser för att uppnå detta betonas också. ”O ni rika på jorden! De fattiga bland er står under Mitt beskydd – värna dem och inrikta er ej blott på egen bekvämlighet.” - Bahá’u’lláh

Ett internationellt hjälpspråk

Ett gemensamt språk måste väljas, antingen bland ett av de existerande språken eller ett nytt, och läras ut i alla skolor över hela världen. Detta kommer att underlätta kommunikation människor emellan och öka känslan för att hela jorden är vårt gemensamma hem.