Var som en lampa för dem som vandrar i mörker, en glädjekälla för de sörjande, en sjö för de törstande, en hamn för de nödställda. -Bahá’u’lláh

Jämställdhet mellan kvinnor och män

För att en fredlig värld ska uppnås är det av vikt att kvinnor och män får tillgång till samma utbildning och ges samma möjligheter att spela en roll på alla nivåer i det offentliga livet.

För mer än ett sekel sedan tillkännagav Bahá’u’lláh, för första gången i religionshistorien, principen om jämställdhet mellan kvinnor och män, i samband med att han tillkännagav Guds syfte för denna tidsålder. Han sa: ”Kvinnor och män har varit och kommer alltid att vara lika inför Gud.” Bahá’í-visionen om jämställdhet mellan kvinnor och män vilar därmed på den centrala andliga principen om mänsklighetens enhet.

Mänskligheten är likt en fågel med dess två vingar – den ena är manlig och den andra är kvinnlig. Om inte båda vingar är starka och drivs av en gemensam kraft kan inte fågeln flyga.

Krav för en fredlig värld

Kvinnors frigörelse och att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män är avgörande för mänsklighetens framsteg och samhällsomvandling. Ojämlikhet hämmar inte bara kvinnors framsteg men också civilisationens utveckling. Förnekandet av jämlikhet för hälften av världens befolkning främjar destruktiva attityder och vanor hos män och kvinnor som förs från familjen till arbetsplatsen, till det politiska livet, och slutligen till internationella relationer. Ojämlikhet kan på inga grunder, vare sig moraliska, biologiska, eller traditionella, vara berättigat.

Inrättandet av lika rättigheter och privilegier för kvinnor och män, säger Bahá'u'lláh är en förutsättning för att uppnå en större enighet som kommer att säkerställa välfärd och trygghet för alla människor. Det fullständiga deltagandet av kvinnor inom alla områden i livet är avgörande för social och ekonomisk utveckling, avskaffandet av krig, och inrättandet av en enad värld.

I ett tal 1912 sa ‘Abdu’l-Bahá: “När hela mänskligheten får samma möjligheter till utbildning och jämställdhet mellan män och kvinnor är uppnådd, kommer grunden till krig att vara fullständigt förstörd.”