Umgås med alla människor...i en anda av vänlighet och vänskap. -Bahá’u’lláh

Grannskapsbygge

Vad kan jag bidra med till min omgivning och i mitt närområde? En stor del av bahá’í-samfundets arbete fokuserar i att skapa förändring i sin närmiljö, i grannskapet, tillsammans med grannar och vänner. Detta arbete sker i form av barn- och ungdomsaktiviteter, läxhjälp, samt studiecirklar med fokus på meningsfulla samtal. Alla dessa aktiviteter syftar till att erbjuda deltagarna kunskap och färdigheter till att bidra till samhällets förbättring – med avstamp i ens eget liv och närområde.

I hjärtat av Bahá’u’lláhs skrifter finns en omvandlande kraft, både för individen och för samhället. Var och en av oss kan omvandlas till en person som i samverkan med andra strävar efter att göra gott. Varje individ har kapacitet att sätta sin prägel på samhället och bidra till dess utformning och utveckling. Det första steget är därför att utforma oss själva, och vår inre potential i form av andliga egenskaper, såsom vänlighet, tålamod, tacksamhet, generositet och hjälpsamhet.

Individens omvandling

Omvandlingen av den enskilde individen bygger på individens egen önskan att förverkliga sina förmågor. Det underlättas emellertid av att ha en stödjande miljö, av att umgås med andra människor som tillsammans försöker förverkliga goda ideal. Mänsklig utveckling är inte bara en individuell företeelse utan också en process där vi tillsammans strävar efter att åstadkomma förbättringar för människor omkring oss och för mänskligheten i stort.

Familj och vänner

Våra relationer till våra närmaste är av avgörande betydelse för vårt och andras välbefinnande. I våra nära relationer ger vi och tar emot några av de mest mänskliga attributen: omsorg, ömsesidighet och tillit. Genom att bygga relationer baserade på sådana egenskaper kommer varje enstaka relation mellan två individer att bidra till en större samhällelig förändring.

Vikten av familjelivet och barns utbildning är något som betonas inom bahá’í. Bahá’í ser familjen som den byggsten som samhället är uppbyggt av. Av den anledningen läggs stor vikt vid enighet inom familjen, och bahá’íer strävar efter att kontinuerligt stärka de andliga band som binder samman familjen. ‘Abdu’l-Bahá skrev: "Lägg märke till hur lätt en given familjs angelägenheter sköts när enighet finns inom den, vilka framsteg den familjens medlemmar gör, hur de lyckas i världen." (‘Abdu’l-Bahás skrifter i urval, s. 221)

I familjelivet läggs grunden för våra värderingar och vår kapacitet vilka är avgörande för att förbättra och utveckla vårt samhälle. De värderingar och vanor som vi får med oss från hemmet kommer att föras vidare till andra sociala relationer såsom i vänskap, partnerskap och arbetsliv. Utöver föräldrars inverkan och ansvar ser bahá’í också att samhället spelar en roll i utformningen av individen.