Betrakta världen som en människokropp som...av skilda skäl har blivit hemsökt av svåra störningar och sjukdomar. -Bahá’u’lláh

Mänsklighetens enhet

Bahá’í-tron arbetar med att föra människor, oavsett bakgrund, närmare varandra och hjälpa till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna känna sig som medlemmar av en stor människofamilj med hela jorden som sitt hemland. Bahá'í-visionen av en enad värld är idag inte enbart möjlig, utan helt nödvändig för att uppnå rättvisa och solidaritet i hela världssamhället.

Alla människors lika värde är en grundläggande princip i bahá’í-tron. Människans själ är viktigare än hennes fysiska varelse, vilket belyses i bahá'í-skrifterna: ”Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig.” (Anföranden i Paris, sid. 71-72)

En enda mänsklighet

Under historiens gång har religionsgrundarna lärt oss att utvidga vårt blickfång och att skapa allt mer omfattande och komplexa sociala enheter. Människor har därmed gradvis utvidgat sin lojalitet till att omfatta allt större grupper med allt större mångfald, från familj och släkt, till stam, bysamhälle, stadsstat och nation.

Målet för vår tidsålder är att mänskligheten enas och att en mer rättvis och jämställd värld skapas. Bahá’u’lláh har förklarat att mänskligheten nu strävar mot sin mognad och står inför utmaningen att skapa en global, fredlig civilisation. Han uppmanar oss: ”Låt er blick omfatta hela världen hellre än att begränsas till era egna jag.” (Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, nr. 43)

Vidare förklarar Han att det som idag föreskrivits som ”det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för botandet av hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande rörelse, en gemensam tro” (Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, nr. 120). Målet är ingenting mindre än att skapa en blomstrande världscivilisation där det andliga och materiella är i balans och där vetenskap och religion samverkar i harmoni.

Fördomar gällande religion, ras, kön, nationalitet, samhällsklass etc. uppkommer oftast genom okunnighet eller genom känslor av främlingskap. Vi måste alla arbeta aktivt för att minska fördomar och öka konstruktivt samarbete.

Enhet i mångfald

Bahá’í-tanken om enhet är snarast motsatsen till likformighet. Vad som åsyftas med enhet är en harmonisk samverkan mellan grupper och individer med olika nationell, kulturell, etnisk och religiös bakgrund. Värdet av den enskildes ansvar och initiativ betonas starkt.

Föreställ er ett ljus med mångfärgat glas runt vilket det sitter ett antal människor. Dessa för fram olika uppfattningar om vilken färg lampan har beroende på vilken vinkel de ser på lampan. Uppfattningarna om lampans färg kommer därför att skilja sig från varandra. Sammanhållningen mellan gruppens medlemmar skulle komma i fara om någon skulle försöka påtvinga andra sin egen synvinkel. En helhetssyn är betydelsefull för att kunna respektera och förstå allas synpunkter.

Beslutsfattande i bahá’í-samfundet bygger på konsultation, dvs samråd där man strävar efter enighet. Alla välkomnas att frimodigt lägga fram sina egna synpunkter och idéer för gemensam rådplägning, som måste präglas av största respekt, ödmjukhet och vänskap. Beslutsfattande är genom denna process befriat från splittring och leder till stark och solidarisk handlingskraft och till enighet inom hela samfundet. Det varken finns eller behövs personliga ledare inom bahá'í-samfundet.