Sträva efter att era gärningar renas från själviskhetens och hyckleriets damm. -Bahá’u’lláh

Studiecirklar

Studiecirklarna tar upp viktiga teman som är av såväl andlig som praktisk natur. Den inledande boken, Reflektioner kring själens liv, utforskar frågor som bön och meditation, människans essens, själens utveckling och livet efter döden. Bland övriga böcker finns Att undervisa barn, med fokus på barnaktiviteter, och Att frigöra juniorers förmåga, som rör juniorgrupper. Sekvensen avslutas med en förberedelse att på egen hand kunna hålla studiecirklar för vänner och bekanta.

Delta i en studiecirkel

Studiecirklar är öppna för alla, oavsett bakgrund. Varje studiecirkel har en handledare för att föra samtalet mellan gruppens deltagare, snarare än att agera lärare eller sakkunnig. Gruppen kan välja att studera ett tema intensivt flera dagar i rad eller träffas regelbundet, exempelvis ett par timmar varje vecka. Ett utbyte av tankar och åsikter bygger upp en gynnsam stämning. Diskussionerna berikas ytterligare av konstnärliga inslag, som stimulerar till reflektion och eftertanke.

Deltagaren engageras på samhällets gräsrotsnivå samtidigt som hen får möjlighet och praktiska verktyg för att åstadkomma en förändring i sitt grannskap.

Vill du delta i en studiecirkel?
Kontakta oss för att veta mer om studiecirklar i ditt område!